H-1015 Budapest, Batthyány u. 59.
+36 1 782 8240
kk@visionary7.com